top of page
nagłówek.jpg

Formularz zgłoszeniowy: kliknij tutaj

REGULAMIN POLISH DAY FESTIVAL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania festynu pod nazwą „Polish Day Festival” będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest w/w impreza zwana dalej PD. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania PD obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas PD poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na PD i korzystania przez nich z terenu, na którym przeprowadzana jest PD, a także urządzeń, znajdujących się na nim.

 

II. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE

OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE POLISH DAY:

 

1. Głównym organizatorem PD jest: Educational and Cultural Centre Swindon CIO, zwane dalej ECC Swindon, Walton Close, SN32JU, Charity no. 1183960.

2. Miejscem PD jest teren Queen’s Park, Drove Road, SN1 2NE, Swindon.

3. PD jest imprezą o charakterze charytatywnym. Dochód przeznaczony jest na cele statutowe ECC Swindon.

4. PD ma charakter otwarty i przeznaczona jest dla mieszkańców Swindon i okolic.

5. Wstęp na PD wynosi £1 od osoby.

6. Osoby małoletnie uczestniczą w PD na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

 

7. Uczestnicy PD oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie PD obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tym festynie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.

 

8. Zakazane jest:

a) niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie PD,

b) jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie PD,

c) niszczenie trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie PD.

9. Uczestnicy PD zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

10. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie PD:

a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

b) materiałów wybuchowych,

c) wyrobów pirotechnicznych,

d) własnych napojów alkoholowych,

e) materiałów pożarowo niebezpiecznych,

f) środków odurzających lub substancji psychotropowych.

 

11. Ochrona ma prawo przeszukać, jeżeli podejrzewa, że ktoś wnosi substancje i przedmioty wymienione w punkcie 8 niniejszego regulaminu.

 

12. Przedstawiciele Organizatora PD – wolontariusze z identyfikatorami lub w specjalnych kamizelkach są uprawni do wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia PD.

 

13. Uczestnicy PD lub inne osoby przebywające na terenie festynu mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy PD biorą w niej udział na własne ryzyko.

 

14. Wszystkie stanowiska biznesowe zobowiązane są do wypełnienia formularza zgłoszeniowego (online) i uiszczenia opłaty za stoisko.

 

15. Opłaty wynoszą: organizacje charytatywne, nieorganizujące sprzedaży na cel własny – stoisko darmowe, £30 – stanowiska rękodzieło, £100 – stanowiska komercyjne nieprowadzące sprzedaży, £150 – stanowiska komercyjne/organizacje charytatywne  prowadzące sprzedaż. Stanowiska z jedzeniem £200. Stoiska ponadwymiarowe wg indywidulanych ustaleń.

 

16. W przypadku rezygnacji opłata stoiskowa jest niezwracalna i przeznaczona jest na wewnętrzne cele charytatywne.

 

17. Organizacje charytatywne każdorazowo w ustaleniu z organizatorem mają prawo do wyłączności/rezerwacji usług.

 

18. Organizator może odmówić firmom pozwolenia na uczestnictwo w PD / sprzedaż podczas PD ze względu na wyłączność usług zarezerwowanych dla organizacji charytatywnych oraz sponsora generalnego oraz sponsorów głównych.

19. Usługi zarezerwowane dla organizatora w roku 2023 to: sprzedaż ciasta, kawy, kiełbasy z grilla, karkówki z grilla, waty cukrowej, popcornu, chleba ze smalcem i ogórkiem, malowanie twarzy.

20. Status sponsora PD przyznaje wyłącznie Organizator.

21. Sponsorem zwykłym może zostać firma, osoba lub organizacja, która wesprze PD przekazując fanty na loterię lub wspierając finansowo imprezę kwota mniejszą niż £500.

 

22. Sponsorem głównym może zostać firma, osoba lub organizacja, która wesprze PD przekazując fanty na loterię lub wspierając finansowo imprezę kwotą wyższą niż £500.

 

23. Sponsorem generalnym może zostać firma, osoba lub organizacja, która wesprze PD przekazując fanty na loterię lub wspierając finansowo imprezę kwotą wyższą niż £1000.

 

24. O nadaniu poszczególnych statusów sponsorskich decyduje kolejność zgłoszeń, wysokość opłat oraz historia współpracy z organizatorem.

 

25. Sponsorzy zwykli nie mogą wystąpić do Organizatora o wyłączność/rezerwację usług. Ze względu na charytatywny cel imprezy Organizator zastrzega sobie możliwość odmówienia sponsorom wyłączności w wyjątkowych sytuacjach rozpatrywanych indywidualnie.

 

26. W przypadku wycofania się Sponsora z udziału w PD wszelkie wpłaty i darowizny są niezwracalne i przeznaczone zostają na wewnętrzne cele charytatywne.

 

27. Stoisko obejmuje miejsce na 1 stół oraz 2 krzesła.

 

28. Organizator nie dysponuje namiotami wystawienniczymi, generatorami, lodówkami, stołami oraz krzesłami. Wystawca organizuje wyposażenie stanowiska we własnym zakresie.

 

29. Zabronione jest zawieszanie oraz naklejanie materiałów reklamowych: plakatów, banerów, itp. na terenie festynu oraz obiektach do niego przyległych bez zgody Organizatora z wyjątkiem własnego stoiska. 

30. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na stoiskach.

31. W przypadku stoisk gastronomicznych, ich właściciele muszą spełniać wszystkie niezbędne wymagania przewidziane przepisami prawa. Stanowisko musi być wyposażone w mydło, ręczniki, wodę. Stanowiska, do których doprowadzony jest prąd lub stanowiska posiadające grille muszą być wyposażone w gaśnice. Stoiska, na których sprzedawany będzie alkohol muszą mieć darmowa wodę na życzenie. Stoiska, na których będzie sprzedawany alkohol muszą mieć wydzielony teren do spożywania alkoholu.

32. Brama wjazdowa dla wystawców (przy Drove Road) jest zamykana o godzinie 11.00.

 

33. Każdy wystawca jest zobowiązany po zakończonym festynie do posprzątania swojego stoiska i jego najbliższych okolic.

 

34. Każdy wystawca wypełniając zgłoszenie zgadza się z zapisami niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

 

35. Punkt pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje się na terenie PD i jest wyraźnie oznakowany.

 

36. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

a) Kto zauważy pożar lub inne miejscowe zagrożenie podczas PD zobowiązany jest:

- powiadomić Organizatora lub oznakowanych wolontariuszy.

- powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia.

b) Organizator PD zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich służb ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji ratowniczo-gaśniczej lub ewakuacji, zgodnie z Emergency Evacuation Procedures oraz mapką, stanowiącymi załączniki do niniejszego Regulaminu.

 

37. Organizator utrwala przebieg PD dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy PD i imprez Organizatora oraz sponsorów w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie PD może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

 

38. Wszelkie prawa do nazwy i logo PD są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne gadżety dotyczące PD będą wydawane wyłącznie w specjalnie wyznaczonym przez Organizatora punkcie.

 

39. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Niniejszy Regulamin jest dostępny:

  • na stronie internetowej Organizatora,

  • w punkcie informacyjnym na terenie imprezy

  • FB Polish Day

bottom of page